1. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעות שבצידם:

"החברה"    איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ;
"פרמית הבסיס"    מכלול דמי הביטוח שנדרש כי ישולמו עבור רכישת פוליסה שנתית;
"פוליסה לביטוח מקיף"     פוליסת לביטוח רכוש – מקיף וצד שלישי - לרכב פרטי או מסחרי עד 3.5 טון שנרכשה מהחברה;
"פוליסה לביטוח צד שלישי"    פוליסת לביטוח אחריות כלפי צד שלישי בלבד בשל נזקי רכוש לרכב פרטי או מסחרי עד 3.5 טון שנרכשה מהחברה;
"לקוח"    מי שרכש מהחברה פוליסה לביטוח מקיף ו/או פוליסה לביטוח צד שלישי כהגדרתן לעיל, ובתנאי שעמד בכללי החיתום של החברה;
"התחייבות החברה"     כהגדרתה ועל פי תנאיה כמפורט בסעיפים 2-4 להלן;
"תקופת ההתחייבות"    מיום 20.3.2018 ועד 1.5.2019.
"תקופת הביטוח"    מיום 20.3.2018 ועד 1.5.2019.

 

2. התחייבות החברה

החברה מתחייבת כלפי לקוחותיה כדלקמן:

2.1.    התחייבות החברה – מסלול א'

החברה מתחייבת כלפי לקוח שירכוש פוליסה לביטוח מקיף חדשה (להוציא חידוש) במסגרת המותג "ביטוח 9.000.000", לתקופת הביטוח כהגדרתה לעיל:
2.1.1.    כי פרמיית הבסיס ששילם בעת רכישת הפוליסה תוזל בשיעור של עד 5% (חמישה אחוזים) במועד החידוש הראשון של הפוליסה. 
2.1.2.    כי פרמיית הבסיס ששילם הלקוח בעת החידוש הראשון תוזל בשיעור של עד 5% (חמישה אחוזים) במועד החידוש השני של הפוליסה.
2.1.3.    התחייבות החברה בסעיף זה כפופה לכל התנאים המפורטים בסעיפים 3-4 להלן.


2.2.    התחייבות החברה – מסלול ב'

החברה מתחייבת כלפי לקוח שירכוש פוליסה לביטוח צד שלישי חדשה (להוציא חידוש) במסגרת המותג "ביטוח 9.000.000", לתקופת הביטוח כהגדרתה לעיל:
2.2.1.    כי פרמיית הבסיס ששילם בעת רכישת הפוליסה תישמר לו כפרמיה שיהיה עליו לשלם בעת החידוש הראשון והחידוש השני של הפוליסה.
2.2.2.    התחייבות החברה בסעיף זה כפופה לכל התנאים המפורטים בסעיפים 3-4 להלן.

 

3.    תנאים לתוקף ההתחייבות

3.1.    הזכאות למימוש ההתחייבות כמפורט בסעיף 2 לעיל כפופה להתקיימות כל התנאים שלהלן, במצטבר:
3.3.1    לא הוגשו תביעות לפוליסה במהלך תקופת הביטוח (על ידי המבוטח או אחר מטעמו או על ידי צד שלישי); 
3.3.2    לא נעשו בתקופת הביטוח שינויים בפוליסה או שינויים בכיסויים הביטוחיים שהביאו לשינוי בפרמיה. היה ונעשו שינויים כאמור, התחייבות החברה לשימור פרמיית הבסיס תהא ביחס לפרמיית הבסיס המעודכנת, הכוללת את השינויים שנעשו;
3.3.3    לא נעשו בעת החידוש שינויים בכיסויים הביטוחיים שהביאו לשינוי בפרמיה. היה ונעשו שינויים כאמור, התחייבות החברה לשימור פרמיית הבסיס תהא ביחס לפרמיית הבסיס המעודכנת, הכוללת את השינויים שנעשו;
3.3.4    החברה לא סירבה לחדש ללקוח את הפוליסה משיקולים חיתומיים (יובהר שהחברה לא תסרב לחדש מהטעם שהתחייבות החברה אינה תואמת את התעריף לסיכון המבוטח כפי שהוא במועד החידוש);
3.3.5    הפוליסה לא בוטלה במהלך שנת הביטוח - מכל סיבה שהיא;
3.3.6    לא היה שינוי בהוראות הדין החלות על החברה שמונע ממנה את קיום ההתחייבות.


4.    תנאים נוספים החלים על ההתחייבות

4.1.    התחייבות החברה אינה פתוחה לרכבי ציים ולא יהיה לה תוקף כלפיהם.
4.2.    התחייבות החברה מתייחסת לפרמיית הבסיס וחלה עליה ולא על הנחות מיוחדות שניתנו ללקוח בעת רכישת הפוליסה.
4.3.    החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות ו/או לחדש את הפוליסה והיא תפעל בהקשר זה בהתאם  לנהלי החיתום של החברה.
4.4.    פרמית הבסיס ו/או פרמית הבסיס המעודכנת, לפי העניין, תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן מיום תחילת הפוליסה ועד לחודש החידוש.
4.5.    אין כפל מבצעים.
4.6.    המבצע אינו חל על ביטוחי חובה לרכב.
4.7.    החברה תהא רשאית להודיע על שינויים בתנאי ההתחייבות לרבות על ביטול ההתחייבות - בכל עת, לפי שיקול דעתה ובכפוף לכך שהחברה תקיים את ההתחייבות כלפי לקוחות אשר רכשו את הפוליסה עד למועד ההחלטה על שינוי או ביטול כאמור, אלא אם שינוי בהוראות הדין אינו מאפשר את קיום ההתחייבות.
4.8.    תוקף ההתחייבות וביצועה כפופים לכל דין ו/או החלטה שיפוטית.
4.9.    השתתפות לקוח תחשב כהסכמה לכל התנאים המפורטים לעיל בתקנון זה.
4.10.    כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה. 
4.11.    ט.ל.ח.