1. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעות שבצידם:

"9.000.000" / "החברה" איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ;
"פרמיה" מכלול דמי הביטוח שנדרש כי ישולמו עבור רכישת פוליסה שנתית;
"פוליסה" פוליסת ביטוח מקיף ו/או חובה (לפי הענין) לרכב פרטי או מסחרי עד 3.5 טון, אשר נרכשה במותג "9.000.000" בערוץ המכירה הטלפוני בתקופת המבצע ולתקופת הביטוח עליה חל המבצע. יובהר כי מדובר ברכישה חדשה מהחברה ביחס לרכב המבוטח (כלומר רכב שלא היה מבוטח על ידי החברה במהלך שנת 2020-2019);
"לקוח" מי שירכוש מהחברה פוליסה כהגדרתה לעיל לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה;
"ההטבה" כהגדרתו ועל פי תנאיו כמפורט בסעיפים 2-3 להלן;
"תקופת המבצע" מיום 1.3.2020 ועד ליום 31.3.2020; כמו כן, לקוחות שירכשו ביום 1.4.20 פוליסה אשר תחילת תקופת הביטוח שלה היא מיידית (כלומר ב-1.4.20), ייהנו גם הם מהמבצע, בכפוף לתנאי התקנון.
"תקופת הביטוח" תקופת ביטוח של שנה שתחילתה בטווח התאריכים: 31.3.20 - 1.3.20; יובהר כי בפוליסות בהן תקופת הביטוח ארוכה או קצרה משנה, יחושב שיעור ההנחה באופן יחסי לתקופת הביטוח בפועל;

 

2. המבצע

לקוח אשר ירכוש פוליסת ביטוח מקיף לרכב, בתקופת המבצע, לתקופת הביטוח במלואה, לאחר  שעמד בכללי החיתום של החברה, יקבל הנחה בפרמיה של  עד 1500 ₪ הנחה לתקופת ביטוח מלאה (שנתית), בהתאם ובכפוף לאמור בתקנון זה. הזכאות להטבה תופיע במפרט הפוליסה לביטוח מקיף תחת השם: "9.000.000 מבצע עד 1500 ₪ הנחה בביטוח מקיף".

 

3. תנאי המבצע

לקוח יהיה זכאי ליהנות מהמבצע אם עמד בכל התנאים שלהלן במצטבר:

3.1 הזכאות להנחה בשל רכישת ביטוח מקיף תהיה רק למי שרכשו פוליסת מקיף מלאה (לא מודולרית).
3.2 הזכאות לכל אחת מן ההנחות הנ"ל תהיה רק בגין רכישת פוליסה שנתית בענפים שהביאו להענקת ההנחה. לקוח אשר יבטל את אחד הכיסויים לפני תום תקופת הביטוח המלאה יהא זכאי להטבה בשיעור יחסי בהתאם לתקופת הביטוח בפועל.
3.3 חישוב גובה ההנחה ייעשה במועד רכישת הפוליסה במהלך תקופת המבצע ושיעורה לא ישתנה לאחר מכן למעט במצבים המפורטים בסעיף 3.4 לעיל
3.4 החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות. ביטוח כאמור כפוף לנהלי החברה ולביצוע בדיקות החברה ביחס ללקוח.

 

4. שונות

4.1. המבצע אינו פתוח לעובדי חברה, לציים ולקולקטיב.
4.2. אין כפל מבצעים.
4.3. החברה תהיה רשאית להודיע על שינויים בתנאי המבצע, לרבות תנאי הזכאות להשתתף במבצע, בכל עת, לפי שיקול דעתה בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבות החברה לקיים את הוראות המבצע כלפי לקוחות אשר רכשו את הפוליסה עד ההחלטה על שינוי המבצע.
4.4. תוקף המבצע וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטה שיפוטית.
4.5. השתתפות לקוח במבצע תחשב כהסכמה לכל תנאי המבצע המפורטים לעיל בתקנון זה.
4.6. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה.
4.7. ט.ל.ח.