1. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעות שבצידם:


"9.000.000" / "החברה" איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ;
"פרמיה"    מכלול דמי הביטוח שנדרש כי ישולמו עבור רכישת פוליסה שנתית;
"פוליסה"     פוליסת ביטוח מקיף ו/או חובה (לפי העניין) לרכב, לרכב פרטי או מסחרי עד 3.5 טון, אשר נרכשה במותג "9.000.000" בערוץ המכירה הטלפוני בתקופת המבצע ולתקופת הביטוח עליה חל המבצע. יובהר כי מדובר ברכישה חדשה מהחברה ביחס לרכב המבוטח (כלומר רכב שלא היה מבוטח על ידי החברה במהלך שנת 2019);
"לקוח"    מי שירכוש מהחברה פוליסה כהגדרתה לעיל לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה;
"המבצע"     כהגדרתו ועל פי תנאיו כמפורט בסעיפים 2-3 להלן;
"תקופת המבצע"    מיום 1.1.19 ועד ליום 1.2.19;
כמו כן, לקוחות שירכשו ביום 1.11.18 פוליסה אשר תחילת תקופת הביטוח שלה היא מיידית (כלומר ב-1.11.18), ייהנו גם הם מהמבצע, בכפוף לתנאי התקנון.
"תקופת הביטוח"    תקופת ביטוח של שנה שתחילתה בטווח התאריכים: 1.1.19 - 1.2.19; יובהר כי בפוליסות בהן תקופת הביטוח ארוכה או קצרה משנה, יחושב שיעור ההנחה באופן יחסי לתקופת הביטוח בפועל;

 

2. המבצע

2.1   לקוח אשר ירכוש פוליסת ביטוח מקיף לרכב לתקופת הביטוח במלואה, לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה, יקבל הנחה בגובה של תשלום עבור חודש אחד מסך פרמיית הביטוח לתקופת ביטוח מלאה (שנתית) (כלומר ישלם פרמיה של 11/12 משיעורה המלא), בהתאם ובכפוף לאמור בתקנון זה. הזכאות להנחה תופיע במפרט הפוליסה לביטוח מקיף תחת השם: "ביטוח 9.000.000 - מבצע חודש חינם".

2.2   לקוח שירכוש באותו מעמד גם פוליסה לביטוח חובה לאותו הרכב ולאותה תקופת ביטוח יהא זכאי לקבל הנחה נוספת בפרמיית ביטוח החובה שהיא בגובה פרמיה של חודש אחד מתוך הפרמיה השנתית של ביטוח החובה. הזכאות להנחה תופיע במפרט הפוליסה לביטוח מקיף תחת השם: "ביטוח 9.000.000 מבצע חודש מתנה ברכישת ביטוח מקיף לרכב + חודש מתנה בביטוח חובה ברכישת ביטוח מקיף".

 

3. תנאי המבצע וההתחייבות

לקוח יהיה זכאי ליהנות מהמבצע אם עמד בכל התנאים שלהלן במצטבר:

3.1   הזכאות להנחה בשל רכישת ביטוח מקיף וחובה ביחד תינתן רק ללקוח ששילם את ביטוח החובה באמצעות כרטיס אשראי דרך החברה בעסקה מובטחת.
3.2   הזכאות להנחה בשל רכישת ביטוח מקיף תהיה רק למי שרכשו פוליסת מקיף מלאה (לא מודולרית) שנתית בתוך תקופת המבצע.
3.3   לא תתאפשר קבלת ההנחה בגין רכישת ביטוח מקיף וחובה ביחד אם רכישת ביטוח החובה נעשתה לאחר שכבר נרכשה פוליסת ביטוח המקיף.
3.4   הזכאות לכל אחת מן ההנחות הנ"ל תהיה רק בגין רכישת פוליסה שנתית בענפים שהביאו להענקת ההנחה. לקוח אשר יבטל את אחד הכיסויים לפני תום תקופת הביטוח המלאה יהא זכאי להטבה בשיעור יחסי בהתאם לתקופת הביטוח בפועל.

 

4. שונות

4.1.    המבצע אינו פתוח לעובדי חברה, לציים ולקולקטיב.
4.2.    אין כפל מבצעים.
4.3.    החברה תהיה רשאית להודיע על שינויים בתנאי המבצע, לרבות תנאי הזכאות להשתתף במבצע, בכל עת, לפי שיקול דעתה בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבות החברה לקיים את הוראות המבצע כלפי לקוחות אשר רכשו את הפוליסה עד ההחלטה על שינוי המבצע.
4.4.    תוקף המבצע וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטה שיפוטית.
4.5.    השתתפות לקוח במבצע תחשב כהסכמה לכל תנאי המבצע המפורטים לעיל בתקנון זה.
4.6.    כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה. 
4.7.    ט.ל.ח.