תוכנית בכירים ישיר לשכירים כוללת מרכיב חיסכון ומרכיב ביטוחי

לצורך כיסוי מיטבי, התוכנית כוללת מספר כיסויים במטרה להבטיח לכם שקט נפשי.

  • מהו החיסכון?

    אנו מאפשרים לכם לבחור האם לנהל את תוכנית החיסכון באחד או יותר מבין שלושת המסלולים הבאים: 1. מסלול איגרות חוב (אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ניירות ערך מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופיקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול). 2. מסלול איגרות חוב של ממשלת ישראל (שיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול). 3. מסלולי השקעות תלויי גיל - על פי מדיניות ההשקעות, נכסי החוסכים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול (מסלולים לגילאי 50 ומטה / גילאי 50-60 / גילאי 60 ומעלה / מקבלי קצבה). מסלולים אלו הנם מסלולי ברירת המחדל בעת ההצטרפות לקופת הגמל, וחוסך יצורף אליהם, בעת הצטרפותו לקופת הגמל, בהתאם לגילו, אלא אם בחר אחרת. במידה ואתם מצויים במסלול ברירת מחדל והגעתם לגיל שקיים בו מסלול ברירת מחדל אחר המתאים לגילכם, תשויכו אליו ב- 1 בספטמבר באותה שנה. ניתן לעבור למסלול השקעה במסגרת המודל שאינו מתאים לגילכם או להישאר במסלול כאמור.

  • מהו ביטוח למקרה מוות?

    ביטוח חיים למקרה מוות מקנה למשפחתכם פיצוי חד פעמי במקרה של פטירה, וזאת בנוסף לחיסכון שנצבר.

  • מהו ביטוח אובדן כושר עבודה?

    ביטוח אובדן כושר עבודה מבטיח למבוטח הכנסה חודשית במקרה של אובדן כושר עבודה בעקבות תאונה או מחלה (בהתאם לתנאי הפוליסה).

תשואות מסלולי השקעות

*התשואות המוצגות הינן במונחים נומינליים ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול.
*אין במידע על התשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

חיפוש פוליסות וטפסים - תוכניות חיסכון

חיפוש לפי:

דברים נוספים שחשוב שתדעו על תוכנית בכירים ישיר לשכירים

ההפרשה לתוכנית בכירים ישיר לשכירים מתחלקת בין העובד והמעסיק, ומחושבת על פי המרכיבים הבאים: 12.25% מהשכר המבוטח מועבר על ידי המעסיק (6.25% עבור תגמולים ו-6% עבור פיצויים) ו-5.75% נוספים מהמשכורת שלכם מועברים כתגמולי עובד. 

תוכנית בכירים ישיר לשכירים הנה קופת גמל לכל דבר ועניין, ולכן נהנת מיתרונות מס רבים, בהם פטור מתשלום מס בעת משיכה כדין בהתאם לתקנות מס הכנסה (אישור וניהול קופות גמל) וכן מזכה את החוסך בזיכוי (סעיף 45) וניכוי (סעיף 47) כפוף לפקודת רשות המיסים שבתוקף.

תוכנית החיסכון של ביטוח 9.000.000 מספקת לכם פטור מלא מדמי ניהול על ההפקדה וגובה דמי ניהול מינימליים בשיעור של עד 1.05% לשנה מהחיסכון המצטבר בלבד, כך שדמי הניהול הנגבים נמוכים משמעותית מהמקובל בענף הפנסיוני.

חיסכון לעתיד טוב יותר שלכם ושל ילדיכם

השאירו פרטים ונחזור אליכם: