לבחירתכם, שלושה מסלולי השקעות בתוכנית חיסכון ישיר לפרט

תוכלו לבחור באחד מבין המסלולים הבאים, בהתאם לצרכים שלכם:

  • נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ולשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

  • נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול: איגרות חוב סחירות ושאינן סחירות, ניירות ערך מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, איגרות חוב להמרה ופיקדונות. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ולשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

  • נכסי המסלול יהיו חשופים לאיגרות חוב של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ולשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

תשואות מסלולי השקעות

*התשואות המוצגות הינן במונחים נומינליים ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול.
*אין במידע על התשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

חיפוש פוליסות וטפסים - תוכניות חיסכון

חיפוש לפי:

דברים נוספים שחשוב שתדעו על תוכנית חיסכון ישיר לפרט

אנו מאפשרים לכם להחליט האם להפקיד באופן ספונטני במועדים לבחירתכם או להפקיד אחת לחודש סכום קבוע באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי. תוכלו לחלק את ההפקדות למספר מסלולי השקעה, ולשנות מסלול/ים בכל עת, מבלי שתשלמו קנס או עמלה.

אחד היתרונות המרכזיים של הפקדה לתוכנית החיסכון של ביטוח 9.000.000 הוא שתשלמו מס רווחי הון בגין הרווחים הריאליים בלבד (רווח בפועל) של 25% בעת משיכת כספי החיסכון בפועל, כך שבניגוד למכשירי חיסכון אחרים, בגין המרה / הקפאה / תום תקופה לא תחוייבו בגביית מס.

אנו מציעים תוכניות חיסכון בדמי ניהול מינימליים של עד 1.05% מהחיסכון השנתי המצטבר (גם מהסכום שנחסך וגם מהתשואה).

חיסכון לעתיד טוב יותר שלכם ושל ילדיכם

השאירו פרטים ונחזור אליכם: