בכירים ישיר לעצמאים - מרכיבים לבחירתכם

קופת הגמל לעצמאים מורכבת ממרכיב חיסכון, אליו ניתן להוסיף גם מרכיב ביטוחי:

  • מהו החיסכון?

    אנו מאפשרים לכם לבחור האם לנהל את תוכנית החיסכון באחד או יותר מבין שלושת המסלולים הבאים: 1. מסלול איגרות חוב (אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ניירות ערך מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופיקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול). 2. מסלול איגרות חוב של ממשלת ישראל (שיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול). 3. מסלולי השקעות תלויי גיל - על פי מדיניות ההשקעות, נכסי החוסכים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים במסלול (מסלולים לגילאי 50 ומטה / גילאי 50-60 / גילאי 60 ומעלה / מקבלי קצבה). מסלולים אלו הנם מסלולי ברירת המחדל בעת ההצטרפות לקופת הגמל, וחוסך יצורף אליהם, בעת הצטרפותו לקופת הגמל, בהתאם לגילו, אלא אם בחר אחרת. במידה ואתם מצויים במסלול ברירת מחדל והגעתם לגיל שקיים בו מסלול ברירת מחדל אחר המתאים לגילכם, תשויכו אליו ב- 1 בספטמבר באותה שנה. ניתן לעבור למסלול השקעה במסגרת המודל שאינו מתאים לגילכם או להישאר במסלול כאמור.

  • מהו ביטוח למקרה מוות?

    ביטוח חיים למקרה מוות מקנה למשפחתכם פיצוי חד פעמי במקרה של פטירה, וזאת בנוסף לחסכון שנצבר.

  • מהו ביטוח אובדן כושר עבודה?

    ביטוח אובדן כושר עבודה מבטיח למבוטח הכנסה חודשית במקרה של אובדן כושר עבודה בעקבות תאונה או מחלה (בהתאם לתנאי הפוליסה).

תשואות מסלולי השקעות

*התשואות המוצגות הינן במונחים נומינליים ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול.
*אין במידע על התשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

חיפוש פוליסות וטפסים - תוכניות חיסכון

חיפוש לפי:

דברים נוספים שחשוב שתדעו על תוכנית בכירים ישיר לעצמאים

לנוחיותכם, תוכלו לבחור להקפיא את התוכנית לאיזו תקופה שתרצו ולחדשה בכל עת. כמו כן, ניתן לשנות את סכום ההפקדה החודשי בהתאם למצבכם הכלכלי ללא תשלום "קנס" כלשהו.

התוכנית מאושרת כקופת גמל ומזכה בהטבות מס ניכוי/ זיכוי.

תוכנית החיסכון של ביטוח 9.000.000 מספקת לכם פטור מלא מדמי ניהול על ההפקדה וגובה דמי ניהול מינימליים בשיעור של עד 1.05% לשנה מהחיסכון המצטבר בלבד, כך שדמי הניהול הנגבים נמוכים משמעותית מהמקובל בענף הפנסיוני.

חיסכון לעתיד טוב יותר שלכם ושל ילדיכם

השאירו פרטים ונחזור אליכם: