1. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעות שבצידם:

"החברה" איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ;
"הפרמיה" דמי הביטוח שנדרש כי ישולמו עבור רכישת הפוליסה;
"הפוליסה" פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל (למעט פוליסת ביטוח תרמילאים) שנרכשה באתר האינטרנט או המובייל במותג "9,000,000" של החברה בתקופת המבצע, לרבות הארכה של פוליסה קיימת שנרכשה טרם תקופת המבצע;
"מבוטח" מי שירכוש מהחברה פוליסה כהגדרתה לעיל לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה;
"ביטוחים נוספים" פוליסות ביטוח נוספות הקיימות על שם המבוטח במותג 9,000,000 של החברה ואשר בתוקף במועד רכישת הפוליסה;
"הטבה" הנחה בפרמיה, בהתאם לאמור בתקנון זה;
"תקופת המבצע" מיום 05.7.2017 ועד להודעה על סיום המבצע ;

 

2. המבצע

2.1. מבוטח אשר ירכוש בחברה פוליסת נסיעות לחו"ל כהגדרתה לעיל, בתקופת המבצע, לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה, יקבל הטבה בפרמיה כמפורט להלן:
אם על שם המבוטח קיימים ביטוחים נוספים בתוקף במותג "9,000,000" במועד רכישת הפוליסה, המבוטח יקבל הנחה בגובה 30% מהפרמיה, אחרת הוא יקבל הנחה בגובה 25% מהפרמיה.
2.2. ההטבה תופיע כסעיף נפרד בפוליסה.
2.3. ההטבה תינתן בהתאם ובכפוף לאמור בתקנון זה.

 

3. תנאי המבצע

מבוטח יהיה זכאי ליהנות מההטבה אם עמד בכל התנאים שלהלן במצטבר:מבוטח יהיה זכאי ליהנות מההטבה אם עמד בכל התנאים שלהלן במצטבר:
3.1. הזכאות להטבה הינה רק בגין רכישת פוליסה כהגדרתה לעיל שאושרה בתוך תקופת המבצע.
3.2. ההנחה אינה חלה על פוליסה מסוג "ביטוח תרמילאים".
3.3 ההנחה אינה כוללת את הפרמיה בגין הכיסויים הבאים: הרחב מצב רפואי קיים,  הרחב מחשב נייד,  הרחב ספורט חורף ופוליסת תרמילאים לרבות כל הרחב בפוליסת התרמילאים.
3.4. החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות. ביטוח כאמור כפוף לנהלי החברה ולתנאי החיתום של החברה.

 

4. שונות

4.1. החברה תהיה רשאית להודיע על שינויים בתנאי המבצע, לרבות תנאי הזכאות להשתתף במבצע, בכל עת, לפי שיקול דעתה, בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבות החברה לקיים את הוראות המבצע כלפי מבוטחים אשר רכשו את הפוליסה עד ההחלטה על שינוי המבצע.
4.2. תוקף המבצע וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטה שיפוטית.
4.3. השתתפות מבוטח במבצע תחשב כהסכמה לכל תנאי המבצע המפורטים לעיל בתקנון זה.
4.4. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה.
4.5. אין כפל מבצעים.