1.    הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעות שבצידם:

"החברה"                 איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ;
"ביטוח נח"ל"          פוליסה לביטוח נסיעות לחו"ל של החברה.
"פרמיית הביטוח"    מכלול דמי הביטוח שנדרש כי ישולמו עבור רכישת ביטוח נח"ל, הרובד הבסיסי (לא כול רכישת הרחבות), במועד רכישת הפוליסה;
"אפליקציית 9"        אפליקציה בשם "9 ביטוח בעצמך" אשר בבעלות החברה וניתנת להורדה באמצעות קישור שיישלח ללקוח מהחברה או מחנויות האפליקציות;
"ההטבה"                כהגדרתה ועל פי תנאיה כמפורט בסעיפים 2-3 להלן. 
"לקוח"                   לקוח אשר יש לו ביטוח כלשהו בתוקף בחברה במועד רכישת ביטוח נח"ל ואשר ירכוש מהחברה ביטוח נח"ל לאחר שעמד בכללי החיתום שלה;
"תקופת ההטבה"    מיום 22.7.2021 ועד להודעה חדשה

2.    ההטבות

לקוח אשר ירכוש פוליסה לביטוח נח"ל לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה, יקבל הנחה בפרמיית הביטוח בסך של שיעור הפרמיה עבור שני ימי ביטוח (לדוגמא – ברכישת ביטוח למשך 6 ימי נסיעה לחו"ל הוא ישלם פרמיה בגין  4 ימים).
לקוח אשר ירכוש את ביטוח הנח"ל באמצעות אפליקציית 9, יהיה זכאי, בנוסף לאמור לעיל, לקבל כיסוי ביטוחי לכבודה שלו לכל תקופת הביטוח ללא תשלום נוסף. 
הכל בהתאם ובכפוף לתנאים שלהלן

3.    תנאי ההטבות

לקוח יהיה זכאי ליהנות מההטבה אם עמד בכל התנאים שלהלן במצטבר: 
3.1.    הלקוח רכש את ביטוח הנח"ל באופן דיגיטאלי מאתר האינטרנט של החברה.
3.2.    הלקוח רכש כיסוי ביטוחי ל- 5 ימי נסיעה לפחות.
3.3.    ללקוח קיים ביטוח כלשהו בתוקף בחברה במועד רכישת ביטוח הנח"ל, באחד ממותגיה. 
3.4.    ההנחה תהיה בגין כיסוי הרובד הבסיסי בלבד. ניתן לרכוש הרחבות לביטוח נח"ל אך ההנחה לא תחול לגביהן.
3.5.    ההטבה לגבי כיסוי הכבודה הינה בגין רכישה באפליקציית 9 בלבד וכפופה לתנאי הפוליסה. 
3.6.    הלקוח עמד בתנאי החיתום של החברה כפי שישתנו מעת לעת לרבות לעניין מועד רכישת ביטוח הנח"ל וזמן השהות בחו"ל שמכוסה בפוליסה.
3.7.    החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות. ביטוח כאמור כפוף לנהלי החברה ולביצוע בדיקותיה ביחס ללקוח. במקרה שבו תחליט החברה שלא לבטח מי מהלקוחות, לא תעמוד לאותו אדם כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה.

4.    שונות

4.1.    החברה תהיה רשאית להודיע על שינויים בתנאי ההטבה, ואופי וסוג ההטבה, בכל עת, לפי שיקול דעתה, בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבותה לקיים את הוראות ההטבה כלפי לקוחות אשר רכשו את הפוליסה עד ההחלטה על השינוי.
4.2.    אין כפל מבצעים. 
4.3.    תוקף ההטבה וביצועה כפופים לכל דין ו/או החלטה שיפוטית.
4.4.    פניית לקוח לקבלת הצעת מחיר תחשב כהסכמה לתנאי ההטבה המפורטים לעיל בתקנון זה.
4.5.    הארגון אינו צד לעסקת הביטוח שבין החברה ללקוחות, אשר ירכשו פוליסה בחברה, בשום צורה ואופן, כולל כמתווך או כשלוח של מי מהצדדים.
4.6.    כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה. 
4.7.    ט.ל.ח.