1.    הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעות שבצידם:

"החברה":                   איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ;
"פוליסת רכב":            פוליסת ביטוח מקיף לרכב פרטי או מסחרי עד 3.5 טון בתוקף
                                  אשר נרכשה בתקופת המבצע ולתקופת הביטוח עליה חל המבצע
                                  במותג 9 של החברה;
"מבוטח":                   מי שעמד בשני תנאים מצטברים:
א.    רכש מהחברה, במהלך תקופת המבצע, פוליסה כהגדרתה לעיל, לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה ורשום בפוליסה כבעל הפוליסה או שהיה מבוטח במותג אחר של החברה והפוליסה שלו הוסבה למותג 9 
ב.    הוריד את אפליקציית 9 של החברה למכשיר הנייד שלו.
"המבצע":                  כהגדרתו ועל פי תנאיו כמפורט בסעיפים 2-3 להלן;
"תקופת המבצע":        מיום 25.1.2021 ועד ליום 25.1.2022; 
"תקופת הביטוח":       כמפורט בפוליסה. 

2.    המבצע

2.1.    מבוטח, יהיה זכאי לשלוח לחבריו, הטבה המקנה להם הנחה ברכישת פוליסת רכב בסך של 100 ש"ח (להלן: "הטבת רכישה"). 
2.2.    אופן משלוח ההטבה יהיה באמצעות משלוח לינק והוא יתאפשר באמצעות משלוח הודעת סמס, ווטסאפ, מייל, מסנג'ר וכו'.
2.3.    עם מימוש ההטבה ע"י חבר/יו של המבוטח, תיווצר גם למבוטח ששלח את ההטבה, זכאות להנחה בסך של 100 ש"ח בחידוש הבא בפוליסת הרכב שלו (להלן: "הטבת חידוש"). הטבת החידוש כאמור תוענק למבוטח פעם אחת בעת החידוש ללא תלות בכמות הטבות הרכישה שמומשו על ידי חבריו. 

3.    תנאי המבצע

המבוטח וחבריו יהיו זכאים ליהנות מהמבצע אם עמדו בכל התנאים שלהלן במצטבר:

3.1.    המבוטח רכש פוליסה לביטוח מקיף מלא (לא מודולרי) והפוליסה שלו היתה בתוקף בעת מימוש הטבת הרכישה על ידי החבר או שהמבוטח היה מבוטח במותג אחר של החברה והפוליסה שלו הוסבה למותג 9 והינה בתוקף בעת מימוש הטבת הרכישה על ידי החבר. 
3.2.    המבוטח הוריד למכשיר הנייד שלו את אפליקציית 9 של החברה. 
3.3.    על מנת שהחבר יוכל ליהנות מהטבת הרכישה, על המבוטח לשלוח אליו הודעה המכילה לינק לתהליך רכישה מותאם המקנה הנחה ברכישת פוליסת רכב במותג 9 מסוג חובה ומקיף / מקיף בלבד (ההנחה תינתן על המקיף בלבד).
3.4.    הטבת הרכישה לחבר תהיה בתוקף למשך חודש ממועד שליחת ההודעה על ידי המבוטח. 
3.5.    מימוש הטבת הרכישה ומימוש הטבת החידוש יתאפשרו הן במסגרת הליך דיגיטאלי באתר החברה או באפליקציה 9 והן באמצעות רכישה / חידוש מול נציג טלפוני של החברה.
3.6.    החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות. ביטוח כאמור כפוף לנהלי החברה ולביצוע בדיקות החברה ביחס ללקוח. 
3.7.    המבוטח רשאי לשלוח את הלינק הכולל את הטבת הרכישה לכמות חברים בלתי מוגבלת. 
3.8.    מובהר כי לא ניתן לצבור את הטבת החידוש, מבוטח רשאי ליהנות מהטבת חידוש של המבצע בחידוש פעם אחת בלבד וזאת גם אם הטבת הרכישה תמומש על ידי יותר מחבר אחד.  
3.9.    מובהר כי מבוטח יוכל לממש את הטבת החידוש רק אם הפוליסה שרכש החבר באמצעות הטבת הרכישה תהיה בתוקף באותו המועד של מימוש הטבת החידוש. 

4.    שונות

4.1.    המבצע אינו פתוח לציים ולקולקטיב צי.
4.2.    המבצע אינו חל על פוליסות חובה ו/או צד ג'. 
4.3.    החברה תהיה רשאית להודיע על שינויים בתנאי המבצע, לרבות תנאי הזכאות להשתתף במבצע, בכל עת, לפי שיקול דעתה בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבות החברה לקיים את הוראות המבצע כלפי מבוטחים אשר עמדו בתנאי המבצע עד להחלטה על שינוי תנאיו. ההודעה על שינוי תינתן באמצעות פרסום תקנון עדכני באתר החברה.
4.4.    תוקף המבצע וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטת רשות ו/או החלטה שיפוטית.
4.5.    השתתפות מבוטח במבצע תחשב כהסכמה לכל תנאי המבצע המפורטים לעיל בתקנון זה.
4.6.    כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה. 
4.7.    ט.ל.ח.