א

חברה שהייתה בבעלות חברות הביטוח בישראל העוסקות בביטוח רכב חובה , אבנר השתתפה בכל פוליסת ביטוח חובה בישראל יחד עם ביטוח החובה טיפלה בעצמה בתביעות גדולות והנחתה את החברות בכל הקשור בטיפול בביטוח החובה. אבנר החל מ 1.1.03 אינה משמשת יותר כחברה משתתפת בביטוח החובה.

מסגרת אשראי נוספת המאפשרת ללקוח ליהנות מאפיק מימוני נוסף לביצוע עסקאות. אשראי חוץ בנקאי זה אינו קשור לחשבון הבנק של הלקוח.

ב

הסכמים בין חברות ביטוח לחברות ביטוח אחרות המעביר תמורת פרמיה מוגדרת חלק מהסיכוניים שלקחה על עצמה החברה המבטחת לחברה המבטחת בביטוח משנה.

ג

הסכום המירבי אותו תשלם חברת הביטוח לניזוק בגין סעיף המכוסה בפוליסה .הסכום חייב להיות נקוב בפוליסה עבור כל סעיף ומהווה רכיב בחישוב הפרמיה.

ד

טופס הנשלח למבוטח על ידי חברת הביטוח ומפרט את התביעות שארעו בתקופה בה היה מבוטח בחברה עד 3 שנים או לחלופין מציין כי למבוטח לא היו תביעות בתקופה.

ראה פרמיה

ה

הלוואה בריבית משתנה הינה הלוואה המבוססת על ריבית הפריים, בתוספת מרווח קבוע, ומשתנה בהתאמה לכל שינוי בריבית הפריים.

הלוואה בריבית קבועה הצמודה למדד המחירים לצרכן. מדד המחירים לצרכן מפורסם מדי חודש ב-15 לאותו חודש ונמדד ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

גוף המשותף לחברות הביטוח הפועלת בענף רכב חובה. תפקידו לספק ביטוח חובה לכל דורש שאינו מתקבל לביטוח בחברת ביטוח אחרת. כל אדם רשאי לפנות למאגר המחוייב על פי חוק לבטחו תמורת פרמיה גבוהה יותר.

מנהל אגף במשרד האוצר שתפקידו על פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח לפקח על ביצוע החוקים הנוגעים לביטוח להגן על זכויות המבוטחים ולפקח על יכולתן של חברות הביטוח לעמוד בהתחיבותיהן למבוטחים.

הנחה בפרמיה הניתנת למבוטח שלא הגיש תביעה כנגד חברת הביטוח הקודמת או לחלופין תוספת לפרמיה הנדרשת ממבוטח שהגיש תביעה. ההנחה גדלה בכל שנה בה לא הוגשה תביעה וקטנה בגין כל תביעה.

לאחר תשלום התביעה על מנת להמנע מביטוח חסר בעת תביעה נוספת יש להשיב את סכומי הביטוח בסעיפים שהופעלו בפוליסה לקדמותם תמורת פרמיה נוספת. הפרמיה מחושבת לפי סכום הנזק.

הגבלת התקופה בה ניתן להגיש תביעה על פי תנאי הפוליסה בנזקי רכוש קובע חוק חוזה ביטוח תקופת התיישנות של 3 שנים לביטוחי אחריות או נזקי גוף תקופות התיישנות ארוכות יותר.

ז

קשר כלכלי בין בעל פוליסה לבין הנכס המבוטח המצדיק עריכת פוליסת ביטוח ניתן לבטח בביטוחים מסויימים רק נכס שלגביו יש לבעל הפוליסה זיקת ביטוח. זיקת ביטוח קיימת גם בין בני זוג עובד ומעביד וכדומה.

ח

רכב מבוטח לפי ערך השוק ולפיכך ניתן לרכוש עבור רכב חדש סעיף הנקרא חדש תמורת ישן המאפשר במגבלות מסויימות רכישת רכב חדש במקרה של אבדן מוחלט.

חובת המבוטח לענות תשובות מלאות וכנות על שאלות שנשאל בהצעה ששימשה כבסיס לפוליסה וכן חובת המבוטח להודיע על שינויים בנושאים אלו שארעו בתקופת הביטוח. עניין מהותי הוא עניין ששאלה לגביו הוצגה בעת קבלת ההצעה לביטוח אי נתינות תשובה כנה ומלאה לשאלה כזו או מתן תשובה לא נכונה מזכה את המבטח בזכות להקטין את היקף חבותו או לבטל הפוליסה ולדחות התביעה במקרה של נזק.

חוק משנת 1975 המסדיר את נושאי הפיצוי בגין נזקי גוף כתוצאה משימוש ברכב מנועי. החוק קובע שיטת פיצוי לנזקי גוף שנגרמו לנוסעים ברכב לנהג ולהולכי רגל ללא התיחסות לאשם בארוע .

חוק שהוחק בשנת 1981 המגדיר את סמכויות המפקח על הביטוח בפיקוחו על העוסקים בביטוח.

חוק משנת 1981 הבא להסדיר את היחסים בין המבטח למבוטח וכן תנאים כללים בחוזה הפוליסה .

ראה "כיסוי".

תהליך הנעשה בחברת הביטוח על מנת להגדיר ולהעריך את הסיכון הכרוך בביטוח ולקבוע בעקבות כך את נושא קבלת הביטוח, ההגנות הנדרשות והפרמיה.

י

הפער בין שווי השוק של הרכוש המבוטח רגע לפני קרות מקרה הביטוח לבין שוויו לאחר תיקון הנזק. פוליסת ביטוח רכב מכסה את ירידת הערך כתוצאה ממקרה ביטוח בהשתתפות עצמית הנקבעת כאחוז משווי הרכב.

סכום הכסף לרבות חוב של 12 חודשי פיגור ההלוואה שיהיה המבוטח חייב למלווה בגין ההלוואה בעת קרות מקרה הביטוח בהתאם ללוח הסילוקין.

כ

ראה "השבה לקדמות".

היקף ההגנה שנותן המבטח למבוטח על פי תנאי הפוליסה או תקרת השיפוי שנותן המבטח למבוטח כנגד סיכונים שייגרמו על פי תנאי הפוליסה.

ביטוח המכסה כל סיכון נזק או אובדן לרכוש המבוטח למעט הסיכונים שהוחרגו במפורש בפוליסה.

ל

לוח המפרט את יתרות ההלוואה (בהתאם לסכום ההלואה, ריבית, תקופה) בתום כל שנה במשך תקופת ההלואה.

מ

רופא מנתח הקשור בהסכם עם החברה לביצוע ניתוחים במבוטחיה בקרות מקרה ביטוח.

נסיבות שבהן אדם מצוי בסכנה מיידית לחייו או שקיימת סכנה מיידית כי יגרם לאדם נזק חמור ובלתי הפיך אם לא יינתן לו טיפול רפואי דחוף.

אירוע ו/או נסיבות שהוגדרו בכל אחד מפרקי הכיסויים הביטוחיים, ואשר בקרותם זכאי המבוטח לקבל מהחברה תגמולי ביטוח, כמפורט באותו פרק כיסויים ביטוחיים, הכל בכפוף לתנאים, לחריגים ולסייגים שכלולים בתנאים כלליים אלה ו/או בפרק הכיסויים הביטוחיים הנוגע לעניין.

מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או בהעדר פרסום שכזה, מדד המתפרסם על ידי גוף רשמי אחר שיבוא במקומו.

המוטב הוא מי שזכאי לקבל את תגמולי הביטוח בעת קרות מקרה הביטוח. הוא האיש, או האישיות, שהמבטח חייב לשלם לו את סכום הביטוח, על פי תנאי הפוליסה, ושמו נקוב בפוליסה או בתוספת שלה כמוטב.

מצבו הרפואי של מבוטח, שקדם לתחילת  ביטוח הבריאות. קיימות הגדרות שונות למצב רפואי קיים על פי סוגי הפוליסות השונים.

נ

פעולה פולשנית-חדירתית (Invasive Procedure) החודרת דרך רקמות ומטרתה טיפול במחלה ו/או פגיעה ו/או תיקון פגם או עיוות אצל המבוטח. במסגרת זו יראו כניתוח גם פעולות פולשניות-חודרניות, כולל פעולה המתבצעת באמצעות קרן לייזר, לאבחון או לטיפול, וכן הראית איברים פנימיים בדרך אנדוסקופית, צנתור, אנגיוגרפיה וכן ריסוק אבני כליה או מרה על ידי גלי קול.

ניתוח שהצורך בו היה צפוי, ואשר קבלתו של המבוטח לבית החולים לצורך ביצוע הניתוח אינה נעשית באמצעות הפניה מחדר מיון כמקרה דחוף, אלא שהמבוטח הופנה לניתוח על ידי רופא מומחה ממרפאה (לרבות מרפאת חוץ של בית החולים).

ניתוח פתאומי ובלתי צפוי שבוצע מיידית במבוטח, לאחר שאושפז בהמשך לביקור בחדר מיון של בית חולים.

פ

מסמך המכיל את התחייבותו הפורמלית של המבטח אשר לחובת הפיצוי שהוא נטל עליו, על הפסדים או נזקים שייגרמו למבוטח או שהמבוטח גרם לצד שלישי עקב סיכונים המפורטים באותו מסמך; בכפוף לסייגים והתניות המצוינים בה.

ראה ביטול פוליסה לפי תקופה קצרה.

סכום ביטוח מוסכם מראש שישולם למבוטח בקרות מקרה הביטוח.

דמי הביטוח ותשלומים אחרים שעל המבוטח לשלם למבטח לפי תנאי הפוליסה.

פרמיה המשתנה מעת לעת במהלך תקופת הביטוח.

ק

מוצר פיננסי המאגד פרטים לצורך השקעה משותפת בניירות ערך סחירים. קרן הנאמנות מנוהלת על ידי מנהל הקרן בהתאם לתשקיף והסכם הנאמנות של הקרן.

קרן השתלמות היא קופת גמל למטרות השתלמות שניתן למשוך את כספיה לכל מטרה בתום 6 שנים מההפקדה הראשונה.

ר

התשלום הכספי שמשלם הלווה למלווה עבור מתן הרשות להשתמש בכספו לתקופת זמן מוגדרת.

הריבית הנקבעת אחת לחודש על ידי בנק ישראל. ריבית זו הינה הריבית הבסיסית לאשראי לא צמוד. נגיד בנק ישראל מודיע על שיעור הריבית ביום שני הקודם ליום חמישי האחרון בחודש, ורק ביום חמישי נכנס השינוי לתוקף.

ריבית המשתנה כפונקציה של גורם המוגדר מראש בעת הקמת ההלוואה. בדרך כלל הגורם המשפיע הוא שיעור ריבית הפריים.

ריבית הנקבעת בעת ביצוע העסקה ונשארת קבועה למשך כל תקופת ההלוואה.

ש

זכותו של המבטח לתבוע את נזקיו מצד שלישי האחראי לנזק בשם המבוטח לאחר ששילם תגמולי ביטוח למבוטח.

ת

דרישה לתשלום תגמולי ביטוח על פי פוליסה שהוגשה ע"י המבוטח או כנגדו על ידי צד ג'.

סכום שיש לשלמו על פי הפוליסה בקרות מקרה ביטוח על פי תנאי הפוליסה והרשימה.

ראה שיבוב.