חמשת העקרונות המנחים

9 מאמינה כי משאבי הטבע ניתנו לנו למשמרת, ומחויבת להתוות ולקיים מדיניות למען שמירה על משאבים אלו למען הדורות הבאים.
9  פועלת להפחתת ההשפעה על הסביבה בחמישה מימדים: צמצום צריכה ושימוש בחומרים ידידותיים לסביבה, מחזור פסולת, חסכון באנרגיה, שימוש בכלי המשרד הממוחשב לשם הפחתת צריכת נייר וחינוך סביבתי.
9  מתחשבת במשמעות הסביבתית של הפיתוח העסקי וחותרת לכך שהתוצאות העסקיות וההשפעות הסביבתיות יהיו כרוכות זו בזו.
9  מבצעת ניטור ומדידה של השפעותיה הסביבתיות לשם בחינת המדיניות באופן שוטף
9  מקפידה להשקיע בחינוך סביבתי בעובדיה ובמגע שלה עם הקהילה, וכחברת הביטוח הדיגיטלית הראשונה בישראל מקדמת תפיסות אקולוגיות.

חמשת מעגלי ההשפעה

המדיניות הסביבתית מתייחסת לחמישה מעגלי השפעה:
9  ועובדי החברה
9  וספקיה
9  ולקוחותיה
9  וצדי ג'
9  והקהילה

כיצד אנו פועלים ליישום המדיניות?

החברה הגדירה ממונה על נושא המדיניות הסביבתית, אשר בתחום אחריותה יישום ומעקב של המהלכים שנקבעו, וכן קיום פורום בהשתתפות עובדים מכל יחידות החברה לשם שיפור מתמיד. הנהלת החברה עוקבת אחרי ביצוע המדיניות הסביבתית ותקיים דיון ייעודי בנושא אחת לשנה. החברה מבצעת סקרים סביבתיים בלתי תלויים המהווים את בסיס הנתונים למדידה והשוואה ומזהים מוקדי שיפור.