חמשת העקרונות המנחים

9.000.000 מאמינה כי משאבי הטבע ניתנו לנו למשמרת, ומחויבת להתוות ולקיים מדיניות למען שמירה על משאבים אלו למען הדורות הבאים.
9.000.000  פועלת להפחתת ההשפעה על הסביבה בחמישה מימדים: צמצום צריכה ושימוש בחומרים ידידותיים לסביבה, מחזור פסולת, חסכון באנרגיה, שימוש בכלי המשרד הממוחשב לשם הפחתת צריכת נייר וחינוך סביבתי.
9.000.000  מתחשבת במשמעות הסביבתית של הפיתוח העסקי וחותרת לכך שהתוצאות העסקיות וההשפעות הסביבתיות יהיו כרוכות זו בזו.
9.000.000  מבצעת ניטור ומדידה של השפעותיה הסביבתיות לשם בחינת המדיניות באופן שוטף
9.000.000  מקפידה להשקיע בחינוך סביבתי בעובדיה ובמגע שלה עם הקהילה, וכחברת הביטוח הדיגיטלית הראשונה בישראל מקדמת תפיסות אקולוגיות.

חמשת מעגלי ההשפעה

המדיניות הסביבתית מתייחסת לחמישה מעגלי השפעה:
9.000.000  ועובדי החברה
9.000.000  וספקיה
9.000.000  ולקוחותיה
9.000.000  וצדי ג'
9.000.000  והקהילה

כיצד אנו פועלים ליישום המדיניות?

החברה הגדירה ממונה על נושא המדיניות הסביבתית, אשר בתחום אחריותה יישום ומעקב של המהלכים שנקבעו, וכן קיום פורום בהשתתפות עובדים מכל יחידות החברה לשם שיפור מתמיד. הנהלת החברה עוקבת אחרי ביצוע המדיניות הסביבתית ותקיים דיון ייעודי בנושא אחת לשנה. החברה מבצעת סקרים סביבתיים בלתי תלויים המהווים את בסיס הנתונים למדידה והשוואה ומזהים מוקדי שיפור.