לצפייה במדיניות התגמול שהייתה בתוקף עד ליום 20.4.2016

לצפייה במדיניות התגמול שאושרה ע"י דירקטוריון החברה ביום 20.4.2016

שינויים עיקריים במדיניות התגמול

בוצעו התאמות במדיניות התגמול בהתאם להוראות חוזר הפיקוח 31-9-2015 "מדיניות תגמול בגופים מוסדיים – תיקון" והוראות חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016.