תרשים מבנה אחזקות

 

*התרשים ממפה את מבנה החברות בקבוצה אך הוא אינו כולל את כל הגורמים העונים על הגדרת צדדים קשורים לפירוט לחץ כאן