1.    הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על פי המשמעות שבצידם: 

"ביטוח 9" / "החברה"    איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ.
"פרמיה"    מכלול דמי הביטוח שנדרש כי ישולמו עבור רכישת פוליסה שנתית.
"פוליסה"   פוליסת ביטוח לדירה (מבנה ותכולה גם יחד) ללא כיסוי צנרת או כיסוי רעידת אדמה אשר נרכשה במותג ביטוח 9.000.000 בכל ערוצי המכירה בתקופת המבצע ולתקופת הביטוח עליה חל המבצע. יובהר כי מדובר ברכישה חדשה מהחברה ביחס לדירה המבוטחת (כלומר דירה שלא הייתה מבוטחת על ידי החברה במהלך שנת 2019-2020 במותג כלשהו של החברה)
"לקוח"   מי שירכוש מהחברה במהלך תקופת המבצע פוליסה כהגדרתה לעיל לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה.
"המבצע"   כהגדרתו ועל פי תנאיו כמפורט בסעיפים 2-3 להלן.
"תקופת המבצע"  מיום 1.9.2020 ועד 30.9.2020
"תקופת הביטוח"    12 חודשים. יובהר כי בפוליסות בהן תקופת הביטוח ארוכה או קצרה משנה (במס' שבועות), יחושב שיעור ההנחה באופן יחסי לתקופת הביטוח בפועל.

 

2.    מדיניות מתן הנחת אינטרנט

לקוח הרוכש פוליסה לתקופת הביטוח במלואה יקבל הנחה של עד 30% הנחה מפרמיית הביטוח לתקופת ביטוח מלאה (שנתית). הזכאות להנחה תופיע במפרט הפוליסה תחת השם: "ביטוח 9.000.000 עד 30% הנחה ברכישת מבנה ותכולה".

לקוח שיבקש לרכוש פוליסה הכוללת כיסוי לרעידת אדמה ולצנרת יהיה כמובן זכאי לעשות כן, אך ההנחה לא תחול על רכיבים אלה של הביטוח. 

 

3.    תנאי מתן ההנחה

לקוח יהיה זכאי להנחה המפורסמת באתר האינטרנט אם עמד בכל התנאים המצטברים שלהלן: 
3.1       הזכאות ניתנת רק בגין רכישת פוליסה חדשה שנתית כהגדרתה לעיל בתוך תקופת המבצע שהוגדרה באתר האינטרנט.
3.2       הלקוח רכש את הפוליסה באופן ישיר ועצמאי באמצעות אתר האינטרנט של החברה בלבד. 
3.3       הלקוח רכש פוליסה הכוללת הן ביטוח מבנה והן ביטוח תכולה.
3.4       לקוח אשר יבטל כיסוי למבנה או לתכולה או לשניהם במהלך תקופת הביטוח יהא זכאי להטבה בשיעור יחסי בהתאם לתקופת הביטוח של שני הכיסויים בפועל.  
3.5       שיעור ההנחה יהיה אחיד בהתאם לפרסום באתר האינטרנט וחישוב גובה ההנחה ייעשה במועד רכישת הפוליסה ושיעורה לא ישתנה לאחר מכן למעט במצבים המפורטים בסעיף 3.4 לעיל. 
3.6       החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות. ביטוח כאמור כפוף לנהלי החברה ולתנאי החיתום של החברה.

 

4.    שונות

4.1       אין כפל הנחות.
4.2       החברה רשאית להודיע על שינויים בשיעורי ההנחה ו/או בתנאי מתן ההנחה, לרבות תנאי הזכאות לקבלת הנחה, בכל עת, לפי שיקול דעתה המלא. ההודעה על שינוי תינתן על ידי פרסום שיעור הנחה ו/או פרסום תקנון עדכני באתר החברה. 
4.3       תוקף ההנחה וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטת רשות ו/או החלטה שיפוטית. 
4.4       רכישת פוליסה ע"י הלקוח באתר האינטרנט של החברה תחשב הסכמה שלו לכל התנאים המפורטים בתקנון זה לעיל. 
4.5       כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה. 
4.6       ט.ל.ח.