1.    הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעות שבצידם:

"9 ביטוח בעצמך" / "9" / "החברה"    איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ;
"האפליקציה"    אפליקציה בשם 9 ביטוח בעצמך אשר בבעלות החברה וניתנת להורדה באמצעות קישור שיישלח למבוטח מהחברה או מחנויות האפליקציות.
"פוליסה"     פוליסת לביטוח מקיף חדשה (לא חידוש) לרכב פרטי עד 3.5 טון אשר נרכשה במותג "9" באמצעות האפליקציה;
"פרמיה לתשלום"    דמי הביטוח שנדרש כי ישולמו עבור רכישת פוליסה שנתית במועד רכישת הפוליסה, ללא תוספת ריידרים; 
"רכיבי הנחות"    המבוטח יהיה זכאי להנחות מהפרמיה לתשלום, בהתאם ובכפוף לתנאי תקנון זה, בין היתר בשל כל אחד מאלה – קילומטראז' נמוך, גיל הרכב, קיומה של מצלמת דשבורד תקינה ופעילה, העברת צילומי הרכב לחברה, הנחת עבר ביטוחי נקי, בעלות בדירה, רכב חברה בבית, ילדים קטנים בבית וכיו"ב. 
"מבוטח"    מי שירכוש מהחברה פוליסה כהגדרתה לעיל על שמו לביטוח הרכב שבבעלותו, לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה;
"הרכב המבוטח"    הרכב שמבוטח במסגרת הפוליסה;
"ההנחות"    בהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה;

 

2.    ההנחות ותנאיהן


מבוטח אשר ירכוש פוליסה כהגדרתה לעיל לתקופת ביטוח של 12 חודשים (כולל חלק של חודש ככל שהפוליסה נרכשה באמצע חודש), לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה, יהיה זכאי לקבל הנחות מהפרמיה לתשלום בגין רכיבי ההנחות, בהתאם ובכפוף  להצהרותיו במסגרת המענה לשאלות שיישאל בתהליך רכישת הפוליסה, להעברת מסמכים בהתאם לדרישת החברה בסמוך לרכישת הפוליסה ובכפוף לתנאים בסעיף 3 להלן.

בנוסף, מבוטח יהיה זכאי להנחה בסך של 100 ₪ בחידוש הפוליסה ככל שישתף לינק מתוך האפליקציה ויעביר אותו לחבר ואותו חבר ירכוש גם הוא פוליסה לביטוח מקיף מהחברה. כמו כן, גם אותו חבר אשר רכש את הפוליסה באמצעות האפליקציה יהיה זכאי להנחה של 100 שקלים. 

3.    תנאים לקבלת ההנחות 

3.1.    הלקוח רכש פוליסה לביטוח מקיף מלא (לא מודולרי). 
3.2.    הזכאות להנחה בגין עבר ביטוחי כפופה לכך שעל שם הנהג העיקרי בפוליסה (וככל שיידרש ע"י החברה – גם ע"ש המבוטח), היה עבר ביטוחי (ביטוח על שמו) ולא היו תביעות בחברת ביטוח כלשהי בשלוש השנים האחרונות טרם רכישת הפוליסה בחברה. מבוטח שיציג אישור שהיה לו ולנהג העיקרי ברכב עבר ביטוחי נקי במשך 6 שנים רצופות לפני מועד רכישת הביטוח ייהנה מהנחה נוספת. ככל שהמבוטח לא יציג אישור עבר ביטוחי (היעדר תביעות) בתוך 14 יום ממועד רכישת הפוליסה או האישור שהציג לא יהיה תואם להצהרתו על עבר ביטוחי נקי, יבוטלו ההנחות שהלקוח קיבל בגין רכיב זה. במקרה כזה הפרמיה הנוספת בגין ביטול ההנחה תתווסף לפרמיה שנותרה לתשלום ותתפרס על פני התשלומים שנותרו למבוטח לשלם בגין הפוליסה. 
3.3.    הזכאות להנחה בגין העברת צילומי רכב לחברה כפופה להעברה של צילומי הרכב המבוטח שבוצעו לפני רכישת הביטוח בחברה, באמצעות האפליקציה, תוך 10 ימים ממועד רכישת הביטוח. ככל שהמבוטח לא יעביר צילומים כפי שהתחייב במועד, תבוטל ההנחה בגין צילומי רכב והפרמיה הנוספת בגין ביטול ההנחה תתווסף לפרמיה שנותרה לתשלום ותתפרס על פני התשלומים שנותרו למבוטח לשלם בגין הפוליסה.
3.4.    ההנחות לא יחולו על ריידרים שהוספו לפוליסה. 
3.5.    הנחת חבר מביא חבר כפופה לכך שהפוליסה של המבוטח הייתה בתוקף בכל תקופת הפוליסה בחברה וגם חודשה בחברה וכן שהפוליסה של החבר הייתה בתוקף לפחות שלושה חודשים ממועד כניסתה לתוקף. 
3.6.    ההנחות לא יחולו על רכבים שהשווי שלהם שווה או עולה על 200,000 ₪ לפי מחירון יצחק לוי במועד קבלת הצעת המחיר מהחברה או מקרים אשר מצריכים חיתום פרטני בחברה בהתאם למדיניותה.
3.7.    שיעור ההנחה בפועל בקשר לכל פוליסה יקבע ע"י החברה בהתאם לשיקולים חיתומיים ואקטואריים ובכפוף לנתוני המבוטח ו/או הרכב הספציפיים. 
3.8.    מבוטח אשר יבטל את הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח המלאה יהא זכאי להנחה בשיעור יחסי בהתאם לתקופת הביטוח בפועל.
3.9.    ככל שבשלב כלשהו במהלך חיי הפוליסה, לרבות בעת בירור תביעה, יתברר כי איזה מההצהרות שהמבוטח מסר בעת רכישת הפוליסה שבגינן קיבל הנחה נוספת מהפרמיה לתשלום לא תואמת את המציאות, תבוטל ההנחה שהמבוטח קיבל בגין כל הצהרה כאמור והפרמיה הנוספת תתווסף ליתרת הפרמיה לתשלום או תקוזז מתגמולי הביטוח שהמבוטח זכאי לקבל מהחברה - לפי שיקול דעתה החברה. 
3.10.    החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות. ביטוח כאמור כפוף לנהלי החברה ולביצוע בדיקות החברה ביחס ללקוח. 

4.    שונות

4.1.    ההנחות אינן פתוחות לציים ולקולקטיב צי.
4.2.    אין כפל הנחות (לרבות לעובדי חברה).
4.3.    החברה תהיה רשאית להודיע על שינויים בתנאי התקנון, בכל עת, לפי שיקול דעתה בכפוף להוראות הדין.
4.4.    תוקף התקנון וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטה שיפוטית.
4.5.    רכישת הפוליסה באמצעות האפליקציה ע"י המבוטח תחשב כהסכמה לכל תנאי התקנון המפורטים לעיל.
4.6.    כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה. 
4.7.    ט.ל.ח.