1. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעות שבצידם:

"9.000.000" / "החברה"    איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ;
"פרמיה לתשלום"    מכלול דמי הביטוח שנדרש כי ישולמו עבור רכישת פוליסה שנתית במועד רכישת הפוליסה ללא תוספת ריידרים; 
"פוליסה"     פוליסת ביטוח מקיף לרכב פרטי או מסחרי עד 3.5 טון אשר נרכשה במותג "9.000.000" בערוץ המכירה הטלפוני  בתקופת המבצע ולתקופת הביטוח עליה חל המבצע. יובהר כי מדובר ברכישה חדשה מהחברה ביחס לרכב המבוטח (כלומר רכב שלא היה מבוטח על ידי החברה במהלך שנת 2019-2020);
"לקוח"    מי שירכוש מהחברה פוליסה כהגדרתה לעיל לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה;
"ההטבה"     כהגדרתה ועל פי תנאיה כמפורט בסעיפים 2-3 להלן;
"תקופת המבצע"    מיום 1.6.20 ועד ליום 30.6.2020. כמו כן, לקוחות שירכשו ביום 1.7.20 פוליסה אשר תחילת תקופת הביטוח שלה היא מיידית (כלומר ב 1.7.20), ייהנו גם הם מהמבצע, בכפוף לתנאי התקנון.
"תקופת הביטוח"    תקופת ביטוח של שנה שתחילתה בטווח התאריכים: 1.6.20 – 30.6.20; יובהר כי בפוליסות בהן תקופת הביטוח ארוכה או קצרה משנה (במקרה שבו הפוליסה נרכשה במהלך החודש - עקב סיום תקופת פוליסה בסיום חודשי קלנדרי), יחושב שיעור ההנחה באופן יחסי לתקופת הביטוח בפועל;

 

2. המבצע

לקוח אשר ירכוש פוליסת ביטוח מקיף לרכב, בתקופת המבצע, לתקופת הביטוח במלואה, לאחר  שעמד בכללי החיתום של החברה יהיה זכאי לקבל הנחה של עד 2000 ₪ בפרמיה לתקופת ביטוח מלאה (שנתית), בהתאם ובכפוף לאמור בתקנון זה. הזכאות להטבה תופיע במפרט הפוליסה לביטוח מקיף תחת השם: "9.000.000 מבצע עד 2000 ₪ הנחה בביטוח מקיף ".

 

3. תנאי המבצע וההתחייבות

לקוח יהיה זכאי ליהנות מהמבצע אם עמד בכל התנאים שלהלן במצטבר:

3.1.    הזכאות להנחה בשל רכישת ביטוח מקיף תהיה רק למי שרכשו פוליסת מקיף מלאה (לא מודולרית) שנתית בתוך תקופת המבצע. (למען הסר ספק ההטבות אינן חלות על רכישת פוליסה לביטוח חובה).
3.2.    המבצע לא יחול על ריידרים שהוספו לפוליסה. 
3.3.    המבצע לא יחול על רכבים שהשווי שלהם שווה או עולה על 400,000 ₪ לפי מחירון יצחק לוי במועד קבלת הצעת המחיר מהחברה או רכבים אשר מצריכים חיתום פרטני בחברה בהתאם למדיניותה.
3.4.    ככל שלקוח לא יציג אישור היעדר תביעות (עבר ביטוחי) בתוך 14 יום ממועד רכישת הפוליסה, תבוטל ההנחה שהלקוח קיבל על הפרמיה לתשלום בגין עבר ביטוחי ואיתה תבוטל גם ההנחה הנוספת שהוא קיבל על חלק יחסי זה לפי המבצע. במקרה כזה הפרמיה הנוספת בגין ביטול ההנחה תתווסף לפרמיה שנותרה לתשלום ותתפרס על פני התשלומים שנותרו ללקוח לשלם.
3.5.    שיעור ההנחה בפועל בקשר לכל פוליסה יקבע ע"י החברה בהתאם לשיקולים חיתומיים ואקטואריים ובכפוף לנתוני הלקוח ו/או הרכב הספציפיים.
3.6.    לקוח אשר יבטל את הפוליסה לפני תום תקופת הביטוח המלאה יהא זכאי להנחה בשיעור יחסי בהתאם לתקופת הביטוח בפועל.
3.7.    החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות. ביטוח כאמור כפוף לנהלי החברה ולביצוע בדיקות החברה ביחס ללקוח. 

4. שונות

4.1.    המבצע אינו פתוח לעובדי חברה, לציים ולקולקטיב צי.
4.2.    אין כפל מבצעים.
4.3.    החברה תהיה רשאית להודיע על שינויים בתנאי המבצע, לרבות תנאי הזכאות להשתתף במבצע, בכל עת, לפי שיקול דעתה בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבות החברה לקיים את הוראות המבצע כלפי לקוחות אשר רכשו את הפוליסה עד ההחלטה על שינוי המבצע.
4.4.    תוקף המבצע וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטה שיפוטית.
4.5.    השתתפות לקוח במבצע תחשב כהסכמה לכל תנאי המבצע המפורטים לעיל בתקנון זה.
4.6.    כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה. 
4.7.    ט.ל.ח.