1. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעות שבצידם:

"9.000.000"/"החברה"    איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ.
"אתר החברה"    אתר האינטרנט www.9000000.co.il
"פרמיה"    מכלול דמי הביטוח שנדרש כי ישולמו עבור רכישת פוליסה שנתית.
"פוליסה/פוליסות"    פוליסת ביטוח מקיף חדשה לתקופה של שנה בתקופת הביטוח כהגדרתה להלן, לרכב פרטי הרשום על שם בעלים פרטי (ולא תאגיד).
"הצעת ביטוח" הצעה לרכישת פוליסת ביטוח מקיף שקיבל הלקוח במותג 9,000,000 בתקופת המבצע, באמצעות המוקד הטלפוני של החברה. למען הסר ספק, יובהר כי מדובר אך ורק בהצעה לביטוח לרכב שלא בוטח על ידי החברה בביטוח מקיף בשנת 2017-2018 כולה או חלקה, בכל מותג או ערוץ הפצה שהוא.
"הצעה מסוכן" הצעה לרכישת פוליסת ביטוח מקיף שקיבל לקוח בתקופת המבצע מסוכן ביטוח לרכישת ביטוח מקיף בחברת ביטוח שאינה החברה.
"לקוח"    מי שביקש לרכוש פוליסת ביטוח מקיף בחברה וקיבל הצעת ביטוח בתקופת המבצע.
"המבצע"    מיום 1/6/2018 ועד ליום 1/7/2018
"תקופת המבצע"    תקופת ביטוח של שנה שתחילתה בטווח התאריכים 1/6/2018– 01/7/2018.

2. המבצע

לקוח יהיה זכאי לקבל מהחברה 100 ש"ח (כולל מע"מ כדין) במתנה בצ'ק מזומן שיישלח אליו, כנגד העברה לחברה של עותק מפוליסת ביטוח מקיף לרכב בחברת ביטוח שאינה החברה, שנרכשה באמצעות סוכן ביטוח על פי הצעה מסוכן שהיתה זולה מהצעת הביטוח שקיבל ובלבד שהפוליסה הינה לאותה תקופת ביטוח ועל פי פרמטרים הזהים לפרמטרים על בסיסם ניתנה הצעת הביטוח ועל פי תנאי תקנון זה (להלן: "ההטבה").

3. תנאי המבצע

לקוח יהיה זכאי לקבל את ההטבה הכלולה במבצע היה ויתקיימו התנאים הבאים כולם ובמצטבר: 

3.1 הלקוח קיבל הצעת ביטוח לפוליסה לביטוח מקיף לרכב הן ממותג 9000000 (באמצעות המוקד הטלפוני) והן הצעה מסוכן, רכש את הפוליסה באמצעות סוכן הביטוח על-סמך אותה הצעת מחיר בתקופת המבצע, ולא רכש את הפוליסה בחברה, מכל מותג ובכל אמצעי הפצה של החברה.
3.2 ההצעה מסוכן ניתנה לאותה תקופת הביטוח של הצעת הביטוח ועל בסיס פרמטרים זהים של רכב, מורשים לנהוג, נהג צעיר, זהות מבוטח, כתובת מגורים ושיעור וסוג השתתפות עצמית.
3.3 מדובר בהצעת ביטוח לרכישה כלקוח חדש מהחברה ומסוכן הביטוח ולא חידוש (לרבות חידוש שכולל הרחבה מביטוח צ"ג למקיף או להיפך).
3.4 הצעת הביטוח של החברה כוללת את מלוא ההטבות המגיעות לללקוח לרבות על בסיס עבר ביטוחי מוצהר ועמידה בדרישות המיגון.
3.5 עותק פוליסת ביטוח מקיף לרכב שנרכשה, באמצעות סוכן הביטוח, הועבר על ידי הלקוח לחברה במלואו בתוך שבועיים ממועד רכישת הפוליסה.
3.6 הפוליסות שיתקבלו מאת הלקוחות ייבדקו בחברה בתוך חודש ממועד קבלתן. פוליסות שיימצאו כי עומדות בתנאי המבצע, ייזכו את הלקוח בהטבה.
3.7 החברה תשלח לכל לקוח ששלח העתק פוליסה כאמור בסעיף 3.5 לעיל, מסרון המודיע האם הוא זכאי להטבה או לא. ההטבה עצמה תשלח לזכאים עד חודש לאחר סיום בדיקת הפוליסה באמצעות הדואר לכתובת המעודכנת בחברה.

4. שונות

4.1        החברה רשאית להודיע על שינויים בתנאי המבצע, לרבות תנאי הזכאות להשתתף במבצע, בכל עת, לפי שיקול דעתה בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבות החברה לקיים את הוראות המבצע כלפי לקוחות אשר עמדו בתנאי המבצע עד ההחלטה על שינוי התנאים.
4.2        החברה אינה מתחייבת לבטח מי מהלקוחות. ביטוח כאמור כפוף לנהלי החברה ולכללי החיתום שלה. לקוח שהוחלט שלא לבטחו בחברה כאמור לעיל לא יהא זכאי להטבה.
4.3        תוקף המבצע וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטה שיפוטית.
4.4        השתתפות לקוח במבצע תחשב כהסכמה לכל תנאי המבצע המפורטים לעיל בתקנון זה.
4.5        כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה.
4.6        ט.ל.ח.