1. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעות שבצידם:

"9.000.000"/"החברה"    איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ.
"אתר החברה"    אתר האינטרנט www.9000000.co.il
"פרמיה"    מכלול דמי הביטוח שנדרש כי ישולמו עבור רכישת פוליסה.
"פוליסה/פוליסות"    פוליסת ביטוח מקיף שנתית חדשה לרכב פרטי הרשום רק על שם בעלים פרטי (ואינו רשום על שם תאגיד כלשהו), אשר הצעה לרכישתה תינתן במהלך תקופת המבצע בלבד במותג 9.000.000 באתר החברה או בחברת ביטוח אחרת (לפי העניין).
למען הסר ספק יובהר כי מדובר אך ורק בהצעה לביטוח רכב שלא בוטח על ידי החברה בביטוח מקיף לרכב בשנה הקלנדרית שבה התבקשה הצעה כולה או חלקה, בכל מותג או ערוץ הפצה שהוא. 
"לקוח"    מי שיציג, בתקופת המבצע בלבד, פוליסת ביטוח מקיף לרכב של חברת ביטוח אחרת שנרכשה, בתקופת המבצע, בסכום נמוך מזה שקיבל באתר החברה ואף רכש מאותה חברת ביטוח אחרת פוליסה על פי אותה הצעה, ולא מהחברה.
"המבצע"    כהגדרתו ועל פי תנאיו כמפורט בסעיפים 2-3 להלן.
"תקופת המבצע"    מיום 1/7/2014 ועד להודעה אחרת מטעם החברה.

2. המבצע

לקוח יהיה זכאי לקבל מהחברה 100 ₪ במתנה בצ'ק מזומן אם יעביר לחברה עותק מפוליסת ביטוח מקיף לרכב שרכש בחברת ביטוח אחרת לאותה תקופת ביטוח ועל פי פרמטרים זהים לאלה שעל פיהם ביקש וקיבל הצעת מחיר באתר החברה ושאינה כוללת הנחה בשל רכישה משולבת של ביטוח מקיף ומוצר ביטוחי נוסף (להלן: "ההטבה").

3. תנאי המבצע

לקוח יהיה זכאי לקבל את ההטבה הכלולה במבצע היה ויתקיימו התנאים הבאים כולם ובמצטבר: 
3.1    קבלת הצעת מחיר – הן ממותג 9000000 (דרך אתר החברה בלבד) והן מחברת ביטוח אחרת - לביטוח מקיף לרכב. 
3.2    בניית הצעת המחיר הנ"ל על פרמטרים זהים של תקופת ביטוח, רכב, מורשים לנהוג, נהג צעיר, זהות מבוטח, כתובת מגורים ושיעור וסוג השתתפות עצמית.
3.3    מדובר בהצעת מחיר לרכישה כלקוח חדש מהחברה ומהחברה האחרת ולא חידוש (לרבות חידוש שכולל הרחבה מביטוח צ"ג למקיף);
3.4    הצעת המחיר של חברתנו כוללת את מלוא ההטבות המגיעות לו לרבות על בסיס עבר ביטוחי מוצהר ועמידה בדרישות המיגון;
3.5    עותק פוליסת ביטוח מקיף לרכב שרכש אצל החברה האחרת הועבר לחברתנו במלואו בתוך שבועיים ממועד רכישת הפוליסה.
3.6    הלקוח אכן רכש את הפוליסה מהחברה האחרת על-סמך אותה הצעת מחיר, ולא רכש פוליסה בחברתנו, מכל מותג ובכל אמצעי הפצה של החברה, לפחות חודשיים לאחר מכן.
3.7    הפוליסות שהתקבלות מחברות ביטוח אחרות ייבדקו בחברה בתוך חודש ממועד קבלתן. פוליסות שיימצאו כי עומדות בתנאי המבצע, ייזכו את הלקוח בהטבה. החברה תשלח לכל לקוח ששלח פוליסה מחברה אחרת, מסרון המודיע האם הוא זכאי להטבה או לא. ההטבה עצמה תשלח לזכאים עד חודש לאחר סיום בדיקת הפוליסה בדואר לכתובת שנתנו לחברה.

4. שונות

4.1    על הסכומים המצויינים לעיל לא יתווסף מע"מ. 
4.2    החברה רשאית להודיע על שינויים בתנאי המבצע, לרבות תנאי הזכאות להשתתף במבצע, בכל עת, לפי שיקול דעתה בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבות החברה לקיים את הוראות המבצע כלפי לקוחות אשר עמדו בתנאי המבצע עד ההחלטה על שינוי התנאים.
4.3    תוקף המבצע וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטה שיפוטית.
4.4    השתתפות לקוח במבצע תחשב כהסכמה לכל תנאי המבצע המפורטים לעיל בתקנון זה.
4.5    כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה.