1.    הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעות שבצידם:

"ביטוח ישיר" / "החברה"    איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ;
"פוליסה"                          פוליסת ביטוח מקיף מלאה (לא מודולרית) לרכב פרטי או מסחרי עד 3.5 טון אשר נרכשה במותג ביטוח ישיר או במותג "9" ודף פרטי הביטוח שהופק מכוחה; 
"מקבל השירות"                כל אחד מאלה:
1.    מי שברשותו פוליסה כהגדרתה לעיל בתוקף, לאחר שעמד בכללי החיתום של החברה. לעניין שירות 'ישיר עד אליך', על מקבל השירות להיות גם מעל גיל 24 ובעל ותק נהיגה של שנתיים לפחות (להלן: "בעל הפוליסה");
2.    צד שלישי, אשר לרכבו נגרם נזק בו חב בעל הפוליסה על פי תנאי הפוליסה (להלן: "הצד השלישי").
"דרישה בשם"                   תביעה כנגד צד ג' ללא הפעלת הפוליסה;
"הרכב"                            כל אחד מאלה:
1.    הרכב המבוטח בפוליסה.
2.    רכבו של הצד השלישי ובלבד שהינו רכב פרטי או מסחרי עד 3.5 טון.
"רכב חלופי"                     רכב שכור או רכב שנמצא בחזקת מוסך ההסדר;
"אתר החברה"                  אתר האינטרנט של החברה שכתובתו: https://www. 555.co.il או https://www.9000000.co.il/, בהתאם למותג בו נרכשה הפוליסה;
"מוסך הסדר"                   מוסך אשר מופיע ברשימת מוסכי ההסדר באתר החברה ושצויין לגביו שהוא מעניק שירות "ישיר מהיר" או "ישיר עד אליך", בהתאם לשירות שמוענק.   

2.    השירותים

2.1.    שירות 'ישיר מהיר'
2.1.1.    בקרות נזק רכוש לרכב, תהיה החברה זכאית להציע למקבל השירות  שירות "ישיר מהיר" במסגרתו תתחייב החברה כי משך זמן התיקון של הרכב (להלן: "משך זמן התיקון") לא יעלה על 3   ימי עסקים מלאים (בכפוף לאמור בסעיף 3.3 להלן) (להלן: "משך התיקון המקסימלי").
2.1.2.    חרג משך זמן התיקון ממשך התיקון המקסימלי, תפצה החברה את מקבל השירות בשובר פיצוי דיגיטלי, בסכום של 100 ₪ לכל יום עסקים. ועד לתקרה של 7 ימים.
2.1.3.    מתן השירות מותנה בכך שהרכב ניתן לתיקון ולא יוכרז כ"רכב לא לתיקון" על ידי השמאי.
2.1.4.    מתן השירות לצד השלישי מותנה באישור החברה, באישור בעל הרכב המבוטח בחברתנו ובאישור שמאי מטעם החברה. 
2.1.5.    מתן השירות מותנה בכך, שבמשך זמן התיקון לא יחולו אירועים שאינם בשליטת המוסך, כדוגמת אירועי טבע קיצוניים ו/או אירוע מלחמתי ו/או אירוע בטחוני ו/או כוח עליון ו/או אירוע אחר שאינו בשליטת המוסך ושאינו מאפשר את השלמת השירות במועד.
2.1.6.    מובהר כי הלקוח מתחייב ליתן את תשובתו בדבר תחילת התיקון ללא כל עיכוב או דיחוי ולא למנוע את תחילת התיקון ממניעים שאינם סבירים. ככל שייקבע על ידי השמאי ו/או החברה שהנזק לרכב אינו מכוסה תחת תנאי הפוליסה ו/או אינו תואם את גרסת הדיווח ביחס לנזק או לפרטי האירוע שבמהלכו נגרם הנזק, אזי הצד השלישי לא יהיה זכאי לקבלת השירות.
2.1.7.    בתקנון זה, "יום עסקים" – כל יום מימי השבוע שבו רוב בעלי רשיון בנק לפי חוק הבנקאות פתוחים לעסקים, זולת אם הוא יום מנוחה או ערב יום מנוחה. 
2.1.8.    בתקנון זה, "יום מנוחה" - שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ימי חול המועד סוכות, ראשון ושביעי של פסח, ימי חול המועד פסח וחג השבועות.
2.1.9.    האמור בסעיפים 2.1.1 – 2.1.8 לעיל, וכן 2.3.1 ו-2.3.2 להלן יכונה יחד: "שירות 'ישיר מהיר'".
2.2.    שירות 'ישיר עד אליך'
2.2.1.    בקרות נזק רכוש לרכב, תהיה החברה זכאית להציע למקבל השירות  שירות "ישיר עד אליך" במסגרתו ייאסף הרכב לתיקון ממיקום אשר יבחר מקבל השירות (בכפוף לאמור בסעיף ‎3.3.2 להלן) ויימסר למקבל השירות רכב חלופי בשיטת "מפתח תמורת מפתח" וזאת ללא צורך בהגעה למוסך.
2.2.2.    מתן השירות לצד השלישי מותנה באישור בעל הרכב המבוטח בחברתנו ובאישור שמאי מטעם החברה לתחילת התיקון. ככל שייקבע על ידי השמאי ו/או החברה שהנזק לרכב אינו מכוסה תחת תנאי הפוליסה ו/או אינו תואם את גרסת הדיווח ביחס לנזק או לפרטי האירוע שבמהלכו נגרם הנזק, אזי הצד השלישי יידרש לשלם למוסך עבור תיקון הרכב, או לחלופין, להגיע לאסוף את הרכב מהמוסך ללא תיקון ולהשיב את הרכב החלופי.
2.2.3.    עם סיום הטיפול ברכב, מקבל השירות יהיה רשאי לבחור האם הוא מעוניין בשינוע הרכב המתוקן למיקום אשר יבחר (בכפוף לאמור בסעיף ‎3.3.2 להלן) או באיסוף עצמי של הרכב המתוקן מהמוסך. במקביל, מקבל השירות ישיב את הרכב החלופי למוסך. על אף האמור, במקרה בו בחר בעל הפוליסה בשירות "דרישה בשם", עליו להגיע למוסך על מנת לאסוף את הרכב המתוקן.
2.2.4.    מקבל השירות יישא על חשבונו בכל התשלומים הנלווים לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור:
2.2.4.1.    הוצאות דלק במהלך תקופת מתן השירות.
2.2.4.2.    קנסות חניה, קנסות תעבורה ודמי שימוש בכבישי אגרה.
2.2.4.3.    השתתפות עצמית במקרה של נזק שיגרם לרכב החלופי או לצד שלישי בעת שהרכב החלופי ברשות מקבל השירות.
2.2.4.4.    דמי שכירות אשר יידרש לשלם לחברת ההשכרה לשעות ו/או לימים שמעבר לימי הזכאות לשירות.
2.2.5.    האמור בסעיפים 2.2.1 – 2.2.5 לעיל, וכן 2.3.1 ו-2.3.2 להלן יכונה יחד: "שירות 'ישיר עד אליך'".
2.3.    תנאים נוספים לכל השירותים 
2.3.1.    ככל שחלה חבות לתשלום השתתפות עצמית, היא תיגבה מבעל הפוליסה על ידי המוסך.
2.3.2.    השירות יינתן ללא תוספת תשלום מצד מקבל השירות.
האמור בסעיף 2 לעיל יכונה יחד: "השירות".

3.    שונות

3.1.    השירות יינתן במוסכי הסדר נבחרים בלבד.
3.2.    כתנאי למתן השירות או כל חלק ממנו, על הרכב להיות בר נסיעה – כלומר, ניתן לשינוע. מובהר כי שינוע הרכב יכול שיתבצע כאשר הרכב נמצא על דרך וניתן לשינוע ללא צורך בגרירה או בחילוץ. דרך משמעה כביש אספלט או על דרך כבושה או מקום חניה מסודר אשר ניתן לשנע ממנו את הרכב ללא צורך בגרירה או בחילוץ.
3.3.    עבור שירות ' ישיר עד אליך', יחולו גם סעיפים אלה:
3.3.1.    במקרים בהם מקבל השירות החליט כי אינו מעוניין בביצוע התיקון, יושב הרכב בחזרה למיקום אותו יבחר    מקבל השירות, בכפוף לאמור בסעיף ‎3.3.2 להלן.
3.3.2.       מקבל השירות יוכל לבחור מיקום לאיסוף הרכב ובלבד שמדובר במיקום אשר נמצא בשליטה ריבונית של מדינת ישראל. לאחר בחירת המיקום תוצג למקבל השירות רשימת מוסכים רלוונטית בהתאם למיקום שנבחר, ככל שקיימים. מובהר, למען הסר ספק, כי יתכן שהמיקום שנבחר אינו כלול בשירות ובמקרה זה לא ניתן יהיה להעניק את השירות. מקבל השירות יהיה רשאי לבחור איסוף ממיקום אחר אשר כלול בשירות. 
3.3.3.       מקבל השירות יוכל לבחור חלון זמן לאיסוף בהתאם לימי העבודה ושעות פעילות המוסך, מתוך חלונות הזמן שיוצעו לו.
3.3.4.    המורשים לנהוג ברכב החלופי יהיו מקבל השירות ו/או אדם אחר מטעמו (להלן: "הנהג הנוסף"), ובלבד שהנהג הנוסף מעל גיל 24 ובעל ותק נהיגה של שנתיים לפחות, אלא אם חברת ההשכרה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
3.4.     עבור שירות 'ישיר מהיר', יחולו גם סעיפים אלה:
3.4.1.    במקרים בהם מקבל השירות החליט כי אינו מעוניין בביצוע התיקון, הוא יידרש להגיע למוסך לאסוף את רכבו.
3.4.2.    משך זמן הטיפול יימדד החל ממועד כניסת הלקוח למוסך ועד למועד בו דיווח המוסך לחברה על השלמת התיקון באמצעות הזנת סטטוס סיום טיפול או ליציאת הלקוח מהמוסך – המוקדם מביניהם. מדידת ימי העסקים תהיה בפרקי זמן של 24 שעות, בהן חל יום עסקים (למשל – השלמת יום עסקים אחד שהחל ביום ה' בשעה 11:00, תהיה ביום א' העוקב בשעה 10:59). מועד כניסת הלקוח למוסך יהיה בהתאם לשעת כניסת הרכב לתיקון במוסך, כפי שמצוינת בדיווח המוסך לחברה, כדלקמן:
3.4.2.1.    כניסת הרכב לתיקון במהלך יום עסקים – לפי השעה הנקובה בדיווח המוסך. 
3.4.2.2.    כניסת הרכב לתיקון במוסך שלא במהלך יום עסקים– בשעה 8:00 של יום העסקים שלמחרת כניסת הרכב לתיקון. 
3.4.2.3.    מובהר כי במניין הימים לא יבואו ימים שאינם ימי עסקים, כהגדרת המונח בתקנון זה.
3.5.    מובהר כי שימוש בשירות תהווה הסכמה להפעלת השירות.
3.6.    במקרה שבעל הפוליסה יבחר בשירות "דרישה בשם" – בעת סיום תיקון הרכב המבוטח בפוליסה, ידרוש המוסך מבעל הפוליסה למסור שיקים דחויים בהתאם לעלות התיקון, וזאת כתנאי למסירת הרכב המתוקן. 
3.7.    השירות לא ינתן עבור תיקונים שהחלו לפני יום 1.7.2021.
3.8.    השירות יינתן בכפוף לפוליסה ולמפרט הפוליסה.
3.9.    החברה תהיה רשאית להודיע על שינויים בתנאי השירות, לרבות תנאי הזכאות להשתתף בו ולרבות הפסקת השירות, בכל עת, לפי שיקול דעתה בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבות החברה לקיים את הוראות התקנון כלפי מבוטחים אשר עמדו בתנאיו עד להחלטה על שינוי בתנאים. ההודעה על שינוי תינתן על ידי פרסום תקנון עדכני באתר החברה. 
3.10.    למען הסר ספק מובהר כי מקבל שירות אשר בחר בהפעלת השירות בטרם שניתנה הודעה על ביטולו בדרך המפורטת בסעיף ‎3.8 לעיל, יוכל לממש את השירות גם לאחר הודעת החברה על ביטול השירות. בכל מקרה אחר, לא ניתן יהיה לממש את השירות לאחר שהחברה נתנה הודעה על ביטול השירות.
3.11.    השירות וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטת רשות ו/או החלטה שיפוטית.
3.12.    השתתפות מבוטח בשירות תחשב כהסכמה לכל תנאי השירות המפורטים לעיל בתקנון זה.
3.13.    כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה. 
3.14.    ט.ל.ח.