1. הגדרות

בתקנון זה יפורשו הביטויים שלהלן על-פי המשמעות שבצידם:

ביטוח 9 / החברה  איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ;
הלוואה למשכנתאהלוואה  הלוואה שלוקח אדם מהבנק על מנת לממן רכישת נכס מקרקעין; 
ביטוח חיים למשכנתא  פוליסה לביטוח חיים שנדרש לרכוש מי שלוקח הלוואה למשכנתא ואשר נועדה לכיסוי סכום ההלוואה לבנק בקרות מקרה הביטוח; 
פרמיה דמי הביטוח שנדרש כי ישולמו עבור רכישת הפוליסה, בכל חודש לאורך כל תקופת הביטוח בשקלול הסיכון הביטוחי ויתרת המשכנתא לאורך חיי הפוליסה.
לקוח - מועמד לביטוח, אשר אינו מבוטח בביטוח חיים למשכנתא בחברה. 
המבצע  כהגדרתו ועל פי תנאיו כמפורט בסעיפים 2-3 להלן.
תקופת ההטבה מיום 21.11.2018 ועד להודעה אחרת.

2. המבצע

החברה תציע ללקוח שמעוניין בכך הצעה לביטוח חיים למשכנתא. ככל שהלקוח יציג בפני החברה, במהלך תקופת ההטבה ובסמוך למתן ההצעה עי, החברה,  הצעה אשר נערכה עבורו ועל שמו על ידי חברת ביטוח אחרת, בהתאם לתנאי המבצע המפורטים בסעיף 3 להלן ובפרמיה נמוכה יותר מההצעה שקיבל בחברה, החברה תציע הנחה בפרמיה בשיעור שלא יעלה על התקרה הנקובה בסעיף 3.2 להלן והכל בכפוף לנהלי החברה ולהוראות תקנון זה לעיל ולהלן.

מובהר כי המבצע אינו חל על הצעה לביטוח חיים למשכנתא שהופקה לפי סעיף 19ע לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "החוק") לאדם עם מוגבלות מקצרת חיים כמשמעותו בחוק וכן על הצעות שמשווקות באמצעות סוכנויות לביטוח של בנקים.

3. תנאי המבצע

3.1.    הלקוח קיבל הצעה לביטוח חיים למשכנתא במותג "ביטוח 9.000.000" של החברה.
3.2     הלקוח הציג הצעת מחיר לביטוח חיים למשכנתא בכתב מחברת ביטוח מתחרה, בפרמיה נמוכה יותר מההצעה של החברה, על פי פרמטרים זהים של תקופת ביטוח, זהות מבוטח, הצהרת בריאות, סכומי ההלוואה, שיעור ריבית, תקופת ההלוואה וכיו"ב.
3.3.    גובה ההנחה שלקוח יהיה זכאי לקבל מהחברה במסגרת המבצע, לא יעלה על 55% מהפרמיה. 
3.4.    מובהר בזאת כי החברה אינה מתחייבת לקבל לביטוח את מי מהלקוחות. קבלה לביטוח כאמור כפופה להוראות כל דין, לנהלי החברה, מדיניותה ותנאי החיתום שלה. במקרה שבו תחליט החברה שלא לקבל לביטוח לקוח כלשהו, לא תעמוד לאותו לקוח כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה כלפי החברה. 

4. שונות

4.1.    החברה רשאית להודיע על שינויים בתנאי המבצע, לרבות תנאי הזכאות להשתתף במבצע, בכל עת, לפי שיקול דעתה בכפוף להוראות הדין ובכפוף להתחייבות החברה לקיים את הוראות המבצע כלפי לקוחות אשר עמדו בתנאי המבצע עד למועד ההחלטה על שינוי התנאים.
4.2.    תוקף המבצע וביצועו כפופים לכל דין ו/או החלטה שיפוטית.
4.3.    השתתפות לקוח במבצע תחשב כהסכמה לכל תנאי המבצע המפורטים לעיל בתקנון זה.
4.4.    כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יחול במידה שווה לגבי לשון נקבה. 
4.5.    אין כפל מבצעים.
4.6.    ט.ל.ח.