במקרה מוות כתוצאה מתאונה

על המוטב לבצע את השלבים הבאים לצורך טיפול בפנייתך: