במקרה שהמבוטח נפטר

על המוטב לבצע את השלבים הבאים לצורך טיפול בתביעה: